EPC
MGRT

Obrazec o standardnih predhodnih informacijah

Kaj je obrazec Standardne predhodne informacije za potrošniški kredit?

Preden podpišete kakršnokoli kreditno pogodbo, vam je dajalec kredita dolžan priskrbeti standardizirani obrazec, ki se imenuje Standardne predhodne informacije za potrošniški kredit. Oblikovan je tako, da vam omogoča kar najboljši pregled pogojev v katerikoli kreditni pogodbi, o katere sklenitvi razmišljate, in vsebuje podatke, kot so glavne značilnosti kredita, znesek in stroški kredita, efektivna obrestna mera (EOM), število in pogostost obrokov, ki jih je treba plačati dajalcu kredita, ter opozorilo glede drugih pomembnih pravnih vidikov. Tako lahko primerjate ponudbe različnih dajalcev kredita in izberete zase najustreznejšo ponudbo.

Če od dajalca kredita niste prejeli tega obrazca, ga lahko od njega zahtevate.

 Naložite si obrazec z informacijami o potrošniškem kreditu

Obrazec Standardne predhodne informacije za potrošniški kredit– predstavitev in razlaga

Obrazec o standardnih predhodnih informacijah za potrošniški kredit je razdeljen na pet rubrik, ki obravnavajo vse pomembne elemente vaše kreditne pogodbe. Če katerega od izrazov v obrazcu ne razumete, ga izberite na spodnjem seznamu in preberite razlago.

Razlage


Razlage


 Vrsta kredita 


Poznamo najrazličnejše oblike kreditov: od kartice, ki vam jo izda bližnja trgovina, do posojila, ki vam ga odobri banka. Direktiva o potrošniških kreditih velja za večino kreditnih pogodb, katerih vrednost znaša od 200 do 75.000 evrov*.

*Posebnost slovenske potrošniške zakonodaje je, da uporaba navedene zakonodaje ni omejena z vrednostjo kreditne pogodbe.

^ na vrh


 Skupen znesek kredita  


V vseh kreditnih pogodbah je določen zgornji limit kredita. To je skupni znesek, ki vam ga da dajalec kredita na voljo skladno s pogoji, opredeljenimi v kreditni pogodbi, ki jo sklenete z njim.

^ na vrh


 Trajanje kredita  


V vsaki kreditni pogodbi sta v obliki »od–do« določena dva datuma: datum, ko pogodba stopi v veljavo (to je lahko datum podpisa pogodbe ali pa datum, ko prejmete izvod pogodbe), in datum, ko preneha veljati. Ne pozabite pa, da so lahko nekatere kreditne pogodbe »odprte«, kar pomeni, da nimajo navedenega datuma, ko prenehajo veljati.

^ na vrh


 Skupni znesek, ki ga boste morali plačati 


Znesek bo predstavljen z enim številom, vključeval pa bo znesek izposojenega denarja, obresti in morebitne druge s posojilom povezane stroške.

^ na vrh


 Obroki 


Število, pogostost in znesek vseh obrokov, ki jih boste morali plačati.

^ na vrh


 Kreditna obrestna mera  


To je obrestna mera, ki vam jo zaračunajo, da si lahko od dajalca kredita sposodite določen znesek denarja. Lahko je nespremenljiva ali spremenljiva in pove, koliko odstotkov glavnice, izposojene za eno leto, znašajo obresti.

^ na vrh


 EOM  


Efektivna obrestna mera (EOM) pomeni vse stroške vašega kredita. Izražena je kot letni odstotek odobrenega zneska kredita in vključuje obresti, provizije, davke in vse druge morebitne stroške.

^ na vrh


 Zavarovanje kredita in pogodbe o pomožnih storitvah  


Če morate za potrebe zavarovanja kredita (ali za njegovo zavarovanje pod pogoji, kakor so jih oglaševali) skleniti polico za zavarovanje kredita ali podpisati kako drugo pogodbo o pomožnih storitvah, bo to navedeno v tej rubriki. Če stroški teh storitev dajalcu kredita niso znani, niso vključeni v EOM.

^ na vrh


 Stroški in posledice neplačevanja  


Neplačevanje obrokov ima lahko resne posledice, ki lahko vplivajo na vaše finančno stanje. Stroški in posledice neplačevanja so pojasnjeni v tem delu obrazca.

^ na vrh


 Pravica do odstopa od kreditne pogodbe 


To je ena od dveh pomembnih pravic, ki jih potrošnikom zagotavlja Direktiva o potrošniških kreditih (DPK). Skladno s to pravico lahko odstopite od kreditne pogodbe v 14 koledarskih dneh od podpisa pogodbe, ne da bi morali navesti razlog za odstop. V tem primeru morate plačati glavnico in obresti ter morebitne nepovratne stroške, ki jih je dajalec kredita plačal javnemu upravnemu organu. Plačilo mora biti izvršeno brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v 30 dneh po odstopu.

^ na vrh


 Nadomestilo v primeru predčasnega odplačila 


Kredit lahko odplačate prej, kot je bilo predvideno. Dajalec kredita lahko od vas zahteva nadomestilo izgubljenega prihodka, ki pa ne sme preseči skupnega zneska dejansko izgubljenih obresti. Nadomestilo se lahko zahteva le za obdobje, za katerega je bila dogovorjena fiksna (nespremenljiva) kreditna obrestna mera.

^ na vrh


 Reševanje sporov  


Če se znajdete v sporu z dajalcem kredita, lahko vaš primer posredujete organu za izvensodno reševanje sporov, ki bo poskušal vaš spor neodvisno in nepristransko razrešiti, ne da bi se morali obrniti na sodišče.

^ na vrhVZORCI POTROŠNIŠKIH DOPISOV

Anketno vprašanje
V primeru, da je bil vaš let že kdaj odpovedan (manj kot 14 dni pred odhodom). Kaj vam je ponudil prevoznik?


Elektronske novice
Prijavite se na EPC novice, da boste (s)poznali vaše potrošniške pravice.
Prijavite se na novice!
  Poročilo o delu Evropskega potrošniškega centra Slovenija v letu 2021